Stress: en ojämnt fördelad börda

Senast uppdaterad: 2023-12-126 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Hur skiljer sig stressen åt mellan olika generationer och andra grupper på dagens arbetsmarknad? Nya siffror från Benifys stora förmånsundersökning pekar på en nedslående trend där dagens unga får allt svårare att hitta rätt balans i livet. Två andra områden där oron är ojämnt fördelad är pensionen och privatekonomin. De goda nyheterna är att rätt stöd från dig som arbetsgivare kan göra stor skillnad.

I Benifys stora undersökning Förmånskollen får tusentals anställda i olika branscher svara på frågor om förmåner, kommunikation, engagemang och mycket mer. Deltagarna får också uppge hur stressade de känner sig inom tre olika områden: pensionen, privatekonomin och balansen mellan arbete och privatliv. I 2019 års undersökning syns en tydlig tendens: pensionen är det enda området där stressen ökar med stigande ålder. För de två andra gäller det motsatta: ju yngre medarbetarna är, desto större andel uppger sig vara mycket stressade. Allra mest stressade inom dessa områden är alltså Gen Z; födda från mitten av 1990-talet och framåt – trots att denna generation precis tagit klivet ut i vuxenlivet.

Såhär beskriver föreläsaren Amanda Soltanian Generation Z, som hon själv tillhör, i en debattartikel i Göteborgs-posten:

”Vi har vuxit upp under en global finanskris, politisk instabilitet och ett allt mer brådskande klimathot, och det har i allra högsta grad format oss till de vi är. Resultatet är en ungdomsgeneration bestående av trygghetsnarkomaner som drömmer om stabilitet. Den osäkra omvärlden har dessutom gjort oss både beredda, och ganska bekväma, med tanken att behöva jobba hårt. Faktum är att hela åtta av tio av oss förväntar sig behöva arbeta hårdare för att komma någonstans jämfört med tidigare generationer.”

generation-z stressade undersökning

Kvinnor mer stressade än män

Förutom generationsskillnader visar undersökningen också tydliga skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till stress. Inom alla tre områdena – pension, privatekonomi och balans i livet – uppger en större andel kvinnor än män att de är mycket stressade.

Långvarig stress påverkar inte bara det mentala välmåendet, utan kan även få väldigt konkreta fysiska konsekvenser. Statistik från Försäkringskassan visar exempelvis att kvinnor är överrepresenterade bland patienter som får bettskenor utskrivna för behandling av smärta i käkar och tinningar:

”Det är ungefär dubbelt så vanligt att kvinnor har den här typen av smärttillstånd. Och man har sett att stress är en tydlig riskfaktor”, säger Annie Borgwardt, tandläkare och specialist i bettfysiologi."

I samma artikel förklarar Kerstin Jeding, legitimerad psykolog på Stressmottagningen i Stockholm, att en del av förklaringen till kvinnors högre stressnivåer kan finnas på arbetsplatsen:

”Kvinnor är väldigt mycket oftare utsatta för en arbetsmiljö som har en giftig kombination av höga krav och låg egen påverkansmöjlighet.”

Att kvinnor generellt tar ett större ansvar för hem och barn kan också bidra till en högre total arbetsbelastning, och därmed högre stressnivåer, för kvinnor:

”Antal timmar vi lägger på lönearbete har ökat bland kvinnor de senaste decennierna, medan män har legat stilla. Men när det gäller hemarbete ligger kvinnorna fortfarande på runt fem timmar mer per vecka”, säger Kerstin Jeding.

Sjukvården stressar mest – industrin minst

Stressnivåerna skiljer sig också mellan olika branscher i Benifys undersökning. Till exempel uppger sig mer än varannan sjukvårdsanställd vara mycket stressad över balansen i livet, men bara var tionde inom industrin.

När Försäkringskassan tog fram sjukskrivningssiffror på uppdrag av fackförbundet Vision syntes ett liknande mönster. De som löpte störst risk att sjukskrivas på grund av stress arbetade i kvinnodominerade yrken som krävde hög utbildning och mycket kontakt med människor.

Rätt stöd ger bättre balans i livet

De medarbetare i Benifys undersökning som uppgav att deras arbetsgivare hjälpte dem att upprätthålla en bra balans mellan arbete och privatliv kände sig betydligt mindre stressade inom detta område. Betydelsen av balans märks också på att förmånskategorin Arbetstid & ledighet rankades bland de allra viktigaste i undersökningen – framför allt bland Millennials, som är den generation där andelen småbarnsföräldrar borde vara högst.

En studie från Lunds universitet bekräftar att stressen är hög bland just småbarnsföräldrar, liksom att förståelse och stöd från arbetsgivaren hjälper. Den viktigaste faktorn var att ha någon att lämna över till om man som förälder till exempel behövde gå tidigare för att hämta sjuka barn på förskolan.

"Ordentliga rutiner för överlämning minskade stressen och ökade känslan av balans mellan vardagslivets olika aktiviteter", förklarar Carita Håkansson, docent i hälsovetenskap vid Lunds universitet, i artikeln.

Vill du veta mer om hur du som arbetsgivare kan stötta balansen i livet? Läs de här fem tipsen för att förebygga stress på jobbet.

bra balans arbete privatliv

Kunskap lindrar pensionspaniken

Anställda som upplevde sig ha en god förståelse för sina pensionsförmåner – där tjänstepensionen är viktigast av alla – var både nöjdare med dessa förmåner och mindre stressade över sin framtida pension. Löneväxling mot bruttolön är ett populärt och förmånligt sätt för medarbetare att spara extra till pensionen. Förmånen riktar sig dock främst till höginkomsttagare, som också är den främsta målgruppen för privat pensionsrådgivning. Du som vill att alla dina anställda – oavsett lönenivå – ska få tillgång till oberoende rådgivning för sin pension borde läsa intervjun med mannen som vill ge fler en bättre pension.

Pensionen står för en stor del av den ekonomiska oron idag, men det finns fler faktorer att ta hänsyn till för arbetsgivare som vill minska medarbetarnas privatekonomiska stress. Missa inte de här fyra stegen för att förbättra den ekonomiska tryggheten för dina anställda.

Vill du veta mer om hur du kan bli en attraktivare och mer stöttande arbetsgivare inför 2020? De viktigaste insikterna från vår stora förmånsundersökning finns nu samlade i Nöjdhetsrapporten 2019. Ladda ner den gratis redan idag!

NÖJDHETSRAPPORTEN 2019