Coronavirusets effekt på aktiemarknaden – Lifeplans pensionsexpert kommenterar

Senast uppdaterad: 2020-03-258 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Ingen del av samhället förblir opåverkad av det pågående coronavirusutbrottet, och vi behöver alla göra vad vi kan för att minska smittspridningen. Med virusutbrottet följer också en ekonomisk turbulens, som självklart skapar en stor oro för såväl företag som privatpersoner. Benifys systerbolag Lifeplan erbjuder individanpassade, vetenskapliga och oberoende råd till hundratusentals pensionssparare. I det här inlägget förklarar Lifeplans VD och grundare Kalle Erlandzon, doktor i finansiell ekonomi, hur Lifeplan resonerar kring det nuvarande läget, och varför du som pensionssparare gör bäst i att sitta still i båten. Det gäller att lyssna mer på forskningen än på magkänslan. Precis som Lifeplan alltid gör.

"Vi på Lifeplan följer noga hur de finansiella marknaderna påverkas. Den nedgång på omkring 30% som vi har sett beror inte på irrationell panik, utan på faktiska förväntningar om sämre tider. Att utbrottet kommer att få negativa konsekvenser är något som marknaden omedelbart tar hänsyn till, och det är därför som utvecklingen kan gå snabbt när ny information framkommer. Det man ska komma ihåg är att marknaden omedelbart prisar in ny information i aktiekurserna och att ingen kan förutspå hur kurserna kommer att utvecklas den närmsta tiden.statistik-ikon

Därför lönar det sig inte att försöka förutspå marknaden

Forskning visar att de fondförvaltare som försöker förutspå marknaden, och öka respektive minska risken beroende på sina förväntningar, i genomsnitt tappar i riskjusterad avkastning jämfört med en passiv strategi, där man behåller innehaven i upp- och nedgång. En förvaltare måste nämligen gissa rätt i 70% av fallen för att detta ska vara lönsamt. Den bästa strategin för professionella förvaltare är alltså att behålla de innehav man har och undvika att försöka förutspå marknadens upp- respektive nedgångar.

Rädsla leder till ett vanligt investeringsmisstag

Detsamma gäller naturligtvis även privatpersoner, som ju har ännu sämre möjligheter att förutspå marknadsutvecklingen. Ett vanligt investeringsmisstag som privatpersoner gör är att helt gå ur aktiemarknaden efter en större nedgång, för att sedan återkomma efter att marknaden har vänt upp igen. Ett tydligt exempel var finanskrisen 2008, då många privatpersoner gick ur aktiemarknaden efter nedgången och sedan var för sena med att gå in igen när marknaden vände. Även om det går emot magkänslan så är alltså det rationellt bästa att sitta still i båten och inte överreagera vid börsturbulens. 

Vi kontaktar våra användare om de behöver justera sitt sparande

Det är därför som vi rekommenderar våra kunder att behålla de investeringar som vi har rekommenderat. Vi analyserar hela tiden marknaden och kommer att kontakta dem som bör göra justeringar i sitt sparande.

dator-analys-ikon-1

Lifeplan anpassas efter dina förutsättningar

Om du som Lifeplan-användare trots detta vill sänka risknivån i ditt pensionssparande så kan du enkelt göra det genom att logga in på Lifeplan och ändra din riskbenägenhet till ”Mycket låg”. Då kommer vi att ta fram ett placeringsförslag för långsiktigt sparande som är skräddarsytt för dig som vill vara extra försiktig. Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till vår support på telefon 031-10 98 70 eller e-post support@lifeplan.se.

Vi hoppas att den här informationen har gett en tydligare bild av hur du som pensionssparare bör tänka när börserna rasar. Det kommer en tid efter viruset, och tills vi är där vill vi att du ska kunna fokusera på andra saker, medan vi på Lifeplan fokuserar på ditt pensionssparande."

Vänliga hälsningar,
Kalle Erlandzon, PhD
VD Lifeplan


Coronavirus impact on the stock market – from Lifeplan's pension expert

There is no part of society that is unaffected by the current coronavirus outbreak, and we all need to do what we can to reduce the spread of infection. What follows the outbreak is a period of economic turbulence, which, of course, creates great concern for companies as well as individuals.

Benify's sister company, Lifeplan offers personalised, scientific-based, independent advice to hundreds of thousands of pension savers. In this post, Lifeplan's CEO and founder Kalle Erlandzon, PhD in financial economics, shares Lifeplan’s reasoning around the current situation and shares that the best thing you can do, as a pension saver, is sit still and be patient. This means listening to the analysis and research over your gut feeling, just as Lifeplan does.

"At Lifeplan, we’re closely monitoring how the financial markets are affected. The decline of around 30% that we have seen is not due to irrational panic, but due to actual expectations of difficult times. The fact that the outbreak will have negative consequences is something the market immediately takes into account, and that’s why market developments can change quickly when new information emerges. What people should remember is that the market immediately prices new information in the share prices, and no one can predict how the prices will develop in the near future.”

statistik-ikon

Therefore, it is not worth trying to predict the market

Research shows that fund managers who try to predict the market and increase or decrease the risk, on average, depending on their expectations, lose in risk-adjusted returns compared to a passive By and Hold strategy. A fund manager would have to guess right in 70% of cases for this to be profitable. Therefore, the best strategy for professional managers is to retain the holdings they have and avoid trying to predict the market's ups and downs.

Fear leads to a common investment mistakes

The same applies to private individuals who, of course, have even worse chances of predicting the market’s developments. A common investment mistake private individuals make is completely exiting the stock market after a major downturn, and then returning after the market has reversed. A clear example of this was the financial crisis in 2008, when many private individuals left the stock market after the downturn and then were too late to enter again when the market turned. Although it goes against your gut feeling, it’s wise to ride things out and not overreact in the event of turbulence.

We contact our users if they need to adjust their savings

That is why we recommend to our clients that they keep the investments we have recommended. We are continually analysing the market, and we will contact those who we think should make adjustments to their savings.

dator-analys-ikon-2

Lifeplan is adapted to your circumstances

Nevertheless, if you, as a Lifeplan user, want to lower the level of risk in your pension savings, you can do so easily by logging in to Lifeplan and changing your risk propensity to "Very low". Then, we will provide an investment proposal for long-term savings, tailor-made for those who want to be extra careful.

If you have any questions, you’re always welcome to contact our support at 031-10 98 70 or e-mail support@lifeplan.se.

We hope this information has provided you with a clearer picture of how you, as a pension saver, should think with regards to the market collapse. It will take some time after the virus for things to settle, and until then, we want you to be able to focus on other things, while we, at Lifeplan, focus on your pension savings."

Sincerely,
Kalle Erlandzon, PhD
CEO Lifeplan