Förebygg långtidssjukskrivningar med proaktiva lösningar

Senast uppdaterad: 2023-12-065 minuters läsning
Prenumerera på vår blogg

Vår arbetskraft är på väg att jobba sönder sig. Globalt talar man om en ”human energy crisis” – och även i Sverige skenar sjukskrivningssiffrorna. Men det är inte för sent att vända trenden. 

Forskning visar att företag som investerar i fysiska aktiviteter för sina medarbetare maximerar stresståligheten – och minimerar sjukskrivningarna. 

Sjukfall på grund av psykisk ohälsa har länge varit ett stort problem i Sverige. Och det blir bara större. I oktober 2023 rapporterade Försäkringskassan att sjukskrivningar som orsakats av stress nått rekordnivåer, och att mer än 50% av alla som långtidssjukskriver sig gör det på grund av psykisk ohälsa. Allra mest ökar besvären inom kvinnodominerande yrken. 

Men mitt bland alla mörka siffror finns en ljusglimt. Det som ökar är inte psykiska sjukdomar, som bipolaritet eller schizofreni. Istället rör det sig om ”ångesttillstånd och lindrigare depressioner” – det vill säga diagnoser som faktiskt är möjliga att förebygga. 

Och det finns flera sätt att göra det på. 2021 tog Arbetsmiljöverket ett helhetsgrepp på en stor mängd internationella studier, och kom fram till att så kallade interventioner på individnivå – som livsstilshantering, stresshantering och karriärutveckling – hade positiv effekt på psykiska besvär. Särskilt effektivt är fysisk aktivitet, vilket enligt åtskilliga studier kan förebygga depression och stärka stresstålighet. 

Det här är något som många organisationer redan tagit fasta på, genom att erbjuda sina medarbetare förmåner som motarbetar psykisk ohälsa. Via Benifys plattform kan anställda exempelvis få tillgång till KBT-behandling av sömnproblem, olika former av samtals- och psykoterapi, digitala hälsokontroller, samt andra stressförebyggande åtgärder. 

minimerar sjukskrivningarna

Kortsiktigt tänkande = långsiktiga problem

Ett företag som försöker uppmuntra oss att röra mer på oss är Yogobe – som bland annat erbjuder en digital träningsplattform under parollen ”den bästa träningen är den som blir av”. Målet är att sänka trösklarna och göra det möjligt även för stressade medarbetare att orka och hinna med fysisk aktivitet. 

Peter Munteanu, vd på Yogobe, upplever att det i arbetslivet finns en bred förståelse för kopplingen mellan fysisk aktivitet och mentalt välbefinnande – men främst i teorin. 

– Accepterar företag och arbetsgivare till fullo att de har ett ansvar för individers hälsa? Här skulle jag säga att det finns mycket kvar att göra inom kultur, värderingar och organisation. Generell välvilja finns, men det är inte en helt enkel förflyttning som måste till. 

Nästa steg, menar Peter Munteanu, behöver bli att gå från bred förståelse till att utforma, förankra och implementera hållbara strategier, processer och insatser. Dessa insatser behöver vara vägledande och utbildande – men också jämlika, mätbara, resurssmarta samt tillgängliga på individens villkor. 

– Ofta sker tomtebloss-insatser och engångsinvesteringar styrda av kortsiktiga mål snarare än bolagets långsiktiga vision och värderingar. Det kostar pengar att tjäna pengar, och man har utöver friskvårdsbidraget inte riktigt vågat satsa proaktivt och preventivt på sina medarbetares hälsa, eftersom man kvantitativt inte har kunnat räkna på hälsans ROI. 

samtal psykoterapi

Arbetsgivare riskerar sin attraktionskraft

Rapporten från Försäkringskassan lyfter fram att den ”organisatoriska och sociala arbetsmiljön har stor betydelse för sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser och är en viktig påverkbar faktor för att förebygga sjukfrånvaro i arbetslivet”. Även för Yogobe är det tydligt att stora åtgärder är nödvändiga. 

– Vi ser att förebyggande insatser är en del i lösningen medan man parallellt ser över och åtgärdar brister på strukturnivå. Vi erbjuder tillgängliga digitala egenvårdsprogram och kostnadseffektiva insatser för grupper och individer i utsatta positioner – som träning av motståndskraft, förståelse och kunskap kring stress, sömn, och hur man på individnivå kan verka för att möta och motverka ohälsa. 

De förebyggande åtgärderna spelar en central roll, påpekar Peter Munteanu, eftersom vägen tillbaka från sjukskrivningar orsakade av psykiska problem ofta är lång och mödosam. 

– Tillsammans med arbetsgivaren och medarbetaren hoppas vi kunna påverka inte bara sjukfrånvaron utan även sjuknärvaro, personalomsättning, produktivitet, hälsa, motivation och arbetsförmåga – det vill säga bidra till att stärka individen inifrån och ut för ett mer hållbart privat- och arbetsliv. 

Och i förlängningen förväntar sig Yogobe att investeringar i medarbetarnas fysiska hälsa inte kommer betraktas som en lyx – utan en självklarhet. 

– I framtidens Sverige kommer det ställas allt högre krav på arbetsgivaren att stötta sina medarbetare till hållbar fysisk, mental och social hälsa. Tar man inte ansvar för detta riskerar man inte bara medarbetarens produktivitet, och på sikt bolagets lönsamhet – utan även dess attraktionskraft som arbetsgivare, avslutar Peter Munteanu. 

Hur kan Benify hjälpa er att uppmuntra era medarbetare till god fysisk och mental hälsa? Kontakta oss för att prata om långsiktiga lösningar för att minska sjukfrånvaro, öka produktivitet och stärka era medarbetare för ett mer hållbart privat- och arbetsliv

BOKA EN DEMO